Idrottshall Kämpetorpshallen

Solberga, Stockholm

1 linhiss Orona X-16
Byggentreprenör: Arcona AB


Byggherre: Stockholm Stad, Fastighetskontoret
Slutbesiktigat:


07/2019